بیمه نامه های اتومبیل مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

بيمه اتومبيل

در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارت است از هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني كه با نيروي محركه موتورجابجا مي‌شود از قبيل انواع اتومبيل سواري، باركش، اتوبوس، ميني بوس، موتورسيكلت، ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و همچنين قطارهاي راه آهن و انواع يدك متصل به آنها.

شركت بيمه نوين در رابطه با ارائه پوشش‌هاي بيمه اتومبيل به منظور جبران حوادث ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيمه‌هاي زير را ارائه مي‌دهند:

 1. بيمه شخص ثالث (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث)

 2. بيمه سرنشين

 3. بيمه بدنه اتومبيل

 

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه اتومبيل

اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند شرايط عمومي بيمه اتومبيل با تعريف مقابل آن به كار رفته است.

 1. بیمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط عمومي بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.

 2. بيمه‌گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته باشد و يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد، قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و تعهد پرداخت حق بيمه آن مي‌باشد.

 3. ذينفع: شخصي است كه بنا به درخواست كتبي بيمه‌گذار (مالك صاحب مال) نام وي در بيمه‌نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي‌شود.

 4. حق بيمه: ميلغي است كه در بيمه‌نامه مشخص شده و بيمه‌گذار موظف است آنرا هنگام صدور بيمه‌نامه يا به ترتيبي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

 5. موضوع بيمه: وسيله نقليه زميني است كه با نيروي محركه (موتور) حركت مي‌كند و مشخصات آن طبق سند و يا كارت خودرو در بيمه‌نامه درج شده است.

 6. فرانشيز: ‌بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه‌گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي‌گردد.

 7. مدت اعتبار بيمه‌نامه: شروع و پايان مدت اعتبار بيمه‌نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي‌گردد.

 

بيمه‌هاي اتومبيل

بطور كلي، بيمه‌هاي اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را بتوان به سه گروه زير تقسيم كرد:

بيمه‌نامه شخص ثالث

خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالي و جاني جبران مي‌كند.

الف: منظور از خسارت مالي در بيمه شخص ثالث

زيان‌هايي مي‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره 1: چه كساني شخص ثالث هستند: كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع قانون بيمه شخص ثالث دچار زيان‌هاي بدني و مالي شوند به استثناي راننده مسبب حادثه از لحاظ اين قانون ثالث تلقي مي‌شود


ب: منظور از خسارت بدني در بيمه شخص ثالث

هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است.

تبصره 2: خسارت‌هاي ياد شده با توجه به مدارك و مستندات پرونده خسارتي وآراي صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهاي خريداري شده و مندرج در كارت‌هاي بيمه‌نامه ثالث قابل جبران است.

تبصره 3: تعهدات جاني فوت و نقص عضو كامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائيه كه بر مبناي معادل حداقل ريالي يك ديه مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام مي‌باشد و بر اساس ارزانترين نوع ديه كه همان شتر است در ماه‌هاي عادي 100 نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف ديه كامل يك مرد مسلمان از 100 نفر شتر به 3/1 يعني (133 نفر شتر) افزايش مي‌يابد. ماههاي حرام عبارتند از:

(محرم، رجب، ذيعده، ذيحجه)

تبصره 4: تعهد مالي: حداقل 5/2% ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام مي‌باشد.

ج: تعريف حادثه در قانون بيمه شخص ثالث

منظور از حوادث مذكوردر اين قانون هر گونه سانحه از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

بيمه‌نامه سرنشين خودرو

جبران خسارت وارده به سرنشينان اتومبيل مورد بيمه است عمدتا بيمه‌نامه سرنشين در قانون جديد شخص ثالث براي راننده مقصر كه شخص ثالث محسوب نمي شود خريداري مي‌گردد.


تعهدات بيمه‌نامه سرنشين خودرو

همراه با بيمه‌نامه شخص ثالث در يك كارت بيمه‌نامه عرضه مي‌گردد و نيازي به خريد بيمه‌نامه جداگانه نيست، ضمنا به تمامي بيمه‌گذاران محترم توصيه مي‌گردد با توجه به ماهيت تعهدات سرنشين و خسارت قابل جبران با اين تعهدات بشرح فوق نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند. بگونه‌اي كه به هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارت و غرات هاي سنگين بتواند اقدام نمايد.

لازم به توضيح است كه غرامت فوت و نقص عضو در بيمه سرنشين ارتباطي به تعهدات بيمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون ديات محاسبه نمي‌شود.

موارد زير از مشمول بيمه‌نامه شخص ثالث خارج است:

 1. خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه

 2. خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه

 3. خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

 4. خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم


مدارك مورد نياز براي پرونده‌هاي خسارتي شخص ثالث

ثالت مالي:

 1. كروكي افسر كاردان فني (سازشي) مخصوص استفاده بيمه‌نامه شخص ثالث.

 2. برگه‌هاي بازجويي دو طرف حادثه و ديگر گزارش‌هاي تكميلي همچون گزارش پاسگاه، گزارش كارشناس رسمي دادگستري، راي دادگاه‌ها (در مودر كروكي غير سازشي).

 3. تصوير مصدق گواهينامه رانندگان حين حادثه (مقصر و زيانديده).

 4. تصوير اسناد و مالكيت اتومبيل زيانديده.

 5. برش (كوپن) بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه به ترتيب شماره.

 6. در مورد خسارت‌هاي بدون گزارش پليس، روئيت اتومبيل‌هاي مقصر و زيانديده توسط كارشناس بيمه ضروري است.

ثالت جاني:

 1. صورتجلسه اوليه پاسگاه انتظامي.

 2. كروكي افسر كاردان فني، نظريه كارشناس رسمي دادگستري.

 3. گزارش پاسگاه انتظامي ارسالي به دادگاه و برگه‌هاي بازجويي.

 4. نظريه پزشكي قانوني در مورد مجروهان و مصدومان.

 5. گزارش معاينه جسد.

 6. جواز دفن.

 7. خلاصه رونوشت فوت.

 8. اصل صورتحساب‌هاي هزينه‌هاي بيمارستاني در مورد مصدومان و مجروهان.

 9. حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض دو طرف، حكم تجديد نظر و يا آخرين حكم قطعي مراجع رسيدگي كننده به موضوع همچون راي ديوان عالي كشور.

 10. ساير گزارش‌هاي مرتبط.

 11. تصوير مصدق گواهينامه راننده مقصر حادثه.

 12. برش (كوپن) بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر به ترتيب شماره

 13. گواهي انحصار وراثت براي پرداخت سهم هر يك از بازماندگان

بيمه ‌بدنه اتومبيل

بيمه بدنه اتومبيل: در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل تعهد بيمه‌گر (شركت بيمه) جبران خسارت وارد به خود وسيله نقليه مورد بيمه است به اين معني كه بطور مثال بيمه‌گر (شركت بيمه) با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي‌كند چنانچه به علت هر يك از حوادث مشمول بيمه‌نامه بدنه اتومبيل وسيله نقليه بيمه شده سرقت و يا خسارتي در اثر حادثه و آتش‌سوزي وارد شود، خسارت وترده را جبران نمايد، اين نوع بيمه در بازار بيمه كشور به بيمه بدنه اتومبيل معروف است.

بيمه‌نامه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل مورد بيمه اتفاق مي‌افتد و بطور معمول در بيمه‌نامه‌هاي عادي شامل سه خطر اصلي (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل با يكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگري با اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي

آتش‌سوزي
آتش‌سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيز از خطرات اصلي تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه است و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شود خسارت آن قابل جبران خواهد بود. ولي چنانچه خسارت وارد به وسلئل و دستگاه‌هاي الكتريكي اتومبيل ناشي از كار آنها باشد خسارت قابل جبران نخواهد بود.

سرقت
در سرقت موارد ذيل تحت پوشش بيمه بدنه قرار مي‌گيرد:

 1. اتومبيل و يا وسايل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد.

 2. اتومبيل سرقت شده كشف گردد و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته و يا در حين سرقت خسارتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آمده است.

 

انواع پوشش‌هاي تكميلي بيمه‌نامه بدنه

در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، خطرهاي ديگري نيز مي‌تواند زير پوشش بيمه بدنه قرار گيرد كه علاوه بر خطرهاي اصلي بيمه شده (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است. بيمه‌گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اندكي، پوشش‌هاي اضافي و تكميلي مورد نظر خود را نيز از شركت بيمه نوين دريافت كند. اين پوشش‌ها عبارتند از:

سرقت در جاي قطعات و لوازم وسيله نقليه

چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي‌گردد و همانگونه كه قبلاَ گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نيست. در اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش، رينگ، لاستيك و را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت.

لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت در جا قرار مي‌گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد.

شكست شيشه به تنهايي

با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكم شدن هوا در داخل وسيله نقليه تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابل جبران است.

غرامت ايام تعميرات

در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي و انجام كارشناسي براي مدتي الزاماَ در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينه‌هاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن به عهده بيمه گر است و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه‌اي اندك به هنگام صدور بيمه تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه‌گر براي اين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه زمان مورد توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه‌گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تا پايان آن بطول خواهد انجاميد. اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوان فرانشيز كسر خواهد گرديد.

بلاياي طبيعي

با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل، زمين لرزه، آتشفشان) نيز مي‌تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد.

خطرات ناشي از مواد شيميايي

جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنه اتومبيل نيز با درخواست بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي‌تواند بعنوان پوشش تكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد.

توضيحات مهم در مورد بيمه ‌بدنه اتومبيل

مورد بيمه بايد به قيمت روز بيمه شود تا بيمه‌گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد. بدين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه وسيله نقليه حتماَ مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه‌گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش‌گذاري تعيين قيمت اتومبيل نظر كارشناس مجرب شركت بيمه‌اي است كه صرفاَ جنبه مشاوره دارد.
هرگونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايد به اطلاع شركت بيمه برسد.

اصطلاحات مرسوم در مورد بيمه بدنه اتومبيل

بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در بيمه‌نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت احتمالي راطبق شرايط تعهدات اين بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.

بيمه‌گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني، نمايندگي مالك با ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند.

فرانشيز: بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه‌گذار است بدليل اينكه از مال خود مراقبت كند و ميزان آن در بيمه‌نامه مشخص مي‌گردد.

بازديد اوليه: براي اطمينان از سلامت اتومبيل در هنگام خريد بيمه ضروري است اتومبيل توسط كارشناس شركت بيمه بازديد شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد اوليه مي‌گويند.

چنانچه بيمه‌گذار قبل از پايان مهلت اعتبار بيمه بدنه مجدداَ براي سال بعد اقدام به خريد بيمه‌نامه نمايد نيازي به بازديد اوليه نيست اما اگر تاريخ اعتبار بيمه‌نامه پايان گرفته و مشتري پس از پايان مهلت بيمه اقدام به خريد بيمه‌نامه مجدد بنمايد لازم است كه اتومبيل وي توسط كارشناس مجدداَ بازديد و سلامت آن تاييد شود. 
بازديد مجدد: هر زمان خسارتي اتفاق افتاده و بيمه‌گذار مبلغ خسارت و يا تعمير اتومبيل را از شركت بيمه دريافت نمايد موظف است پس از تعمير اتومبيل را به رؤيت كارشناس بيمه برساند تا كارشناس مجدداَ از سلامت كامل مورد بيمه اطلاع يافته و در بيمه‌نامه اين موضوع ذكر شود به اين امر اصطلاحاَ بازديد مجدد (پس از خسارت) مي‌گويند. علت اين امر آنست كه مشتري موظف است پس از دريافت خسارت اتومبيل را به حالت اول برگرداند تا چنانچه مجدداَ خسارتي به مواضع قبلي وارد شود حق بيمه‌گذار ضايع نگردد.

اصل حسن نيت: اگر چه قوانين و مقررات مدون در بيمه تمام اقدامات لازم را معين و تعريف نموده است اما اساس فعاليت بيمه از سوي بيمه‌گر و بيمه‌گذار حسن نيت طرفين است كه در بسياري موارد مبناي اوليه خريد بيمه يا پرداخت خسارت خواهد بود.

شرايط عمومي تمامي مقررات تعيين شده در بيمه: كه طرفين ملزم به رعايت آن هستند شرايط عمومي بيمه‌‌نامه ناميده مي‌شود كه معمولاَ ضميمه برگ بيمه‌نامه است و براي تمامي خريداران بيمه بدنه اتومبيل و شركت‌هاي بيمه قابل اجرا است.

شرايط خصوصي هر شرط يا قراري كه بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر خارج از شرايط عمومي درنظر گرفته شود بعنوان شرايط خصوصي آن بيمه‌نامه تلقي گرديده و بايد بعنوان شرط خصوصي در بيمه‌نامه ذكر مي‌گردد تا طرفين ملزم به اجراي آن باشند.‌

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه

شروع سال دوم

25 درصد

شروع سال سوم

35 درصد

شروع سال چهارم

45 درصد

شروع سال پنجم

60 درص

كليات ارزيابي خسارت

خسارت ثالث مالي

مدارک لازم جهت دريافت خسارت ثالث مالي با گزارش مقامات انتظامي:

 1. ارائه برش بيمه‌نامه ويا گواهي صدور

 2. گزارش مقامات انتظامي

 3. گواهينامه رانندگي، كارت خودرو، كارت ملي مسئول حادثه

 4. ارائه تصوير مصدق كليه اوراق پرونده مرجع قضايي

مدارك و شرايط لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت ثالث مالي بدون گزارش مقامات انتظامي

 1. بيمه‌نامه شخص ثالث، گواهينامه، كارت خودرو و كارت ملي طرفين حادثه
 2. وسايل نقليه مقصر و زيانديده همزمان مورد بازديد كارشناسي قرار گيرد

 3. بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد

 4. حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد

 5. خسارت مورد مطالبه زيانديده حداكثر تا 5/2 درصد ديه ماه حرام و يا تعهد بيمهدنامه مقصر حادثه (هركدام كمتر باشد) تجاوز ننمايد

مدارک لازم جهت دريافت خسارت ثالث بدني

 1. اصل برش بيمه‌نامه (کوپن) ياگواهي بيمه
 2. اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي

 3. تصوير کارت خودرو يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه مسبب حادثه

 4. تصوير کارت ملي مقصر حادثه

 5. تصاوير کارت ملي و شناسنامه مصدوم حادثه

 6. برگه‌هاي بازجوئي طرفين حادثه (اعتراف به تقصير مقصرحادثه)

 7. تصويرمصدق (برابر اصل شده) خلاصه پرونده باليني

 8. تصويرمصدق (برابر اصل شده) برگه‌هاي پزشکي قانوني (گزارش پزشکي قانوني)

 9. رأي بدوي و تجديدنظر دادگاه(درصورت اعتراض هريک از طرفين)

 10. در تصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذيل نيز الزامي مي‌باشد :

10-1- گزارش معاينه جسد

10-2- انحصار وراثت

10-3- جواز دفن

10-4- خلاصه رونوشت وفات

10-5- تصاوير تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفي

مدارک لازم جهت دريافت خسارت بيمه حوادث راننده

 1. تصوير بيمه‌نامه يا گواهي بيمه‌نامه

 2. تصوير مصدق (برابر اصل شده) گواهينامه‌ مقصر حادثه

 3. تصوير کارت خودرو يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه

 4. تصاوير کارت ملي و شناسنامه مصدوم

 5. تصوير مصدق (برابر اصل شده) گزارش اوليه کلانتري يا پاسگاه انتظامي اعم از اوليه و نهايي

 6. تصوير مصدق (برابر اصل شده) کروکي يا نظر کارشناس رسمي دادگستري در خصوص تعيين علت تامه تصادف

 7. برگه‌هاي بازجوئي مصدومين و قبول تقصيرمقصرحادثه (غير از مواردي كه حادثه طرف مقابل نداشته باشد)

 8. برگه پذيرش اولين مركز درماني به همراه اصل صورت حساب‌هاي مراکز درماني

 9. اصل گواهي پزشک معالج مصدوم (درصورت تعيين درصد نقص عضو)

 10. معاينه حضوري مصدوم توسط پزشک معتمد بيمه‌گر جهت تعيين ميزان نقص عضو

 11. قرار موقوفي تعقيب (در صورت فوت راننده مقصر)

 12. در تصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذيل نيز الزامي مي‌باشد:

12-1- گزارش معاينه جسد

12-2- انحصار وراث

12-3- جواز دفن

12-4- خلاصه رونوشت وفات

12-5- تصاوير تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفي

خسارت بدنه

مدارك لازم جهت دريافت خسارت تصادف(حادثه) در بيمه بدنه

 1. گزارش مقامات انتظامي

 2. تصوير برابر اصل كليه اوراق مرجع قضايي

 3. اصل بيمه نامه بدنه، بيمه‌نامه شخص ثالث، گواهينامه راننده مسبب حادثه، كارت يا سند خودرو و كارت ملي

مدارك لازم جهت دريافت سرقت كلي در خسارت بدنه

 1. ارائه اصل و تصوير بيمه نامه بدنه و شخص ثالث

 2. ارائه اصل و تصوير كليه اسناد مالكيت وسيله نقليه (سند و فاكتور فروش- كارت- شناسنامه مالكيت- ساير اسناد قطعي و وكالتي)، برگه سبز گمركي براي خودروهاي وارداتي

 3. ارائه اصل و تصوير اوراق شناسايي بيمه‌گذار( كارت ملي- شناسنامه- گواهينامه)

 4. ارائه اصل يا تصوير برابر اصل گزارش كلانتري، برگه‌هاي بازجويي، نامه پليس آگاهي به اجرائيات و شماره‌گذاري (كلاسه آگاهي در آن مشخص باشد.)

 5. ارائه گواهي عدم خلافي و مفاصا حساب شهرداري تا پايان سال جاري (سال اعلام سرقت)

 6. استعلام عدم كشف پليس آگاهی

 7. ارائه اصل كارت هوشمند سوخت (اصل گواهي ابطال كارت هوشمند سوخت)

 8. ارائه سوئيچ‌ها (اصل و يدك همراه با رمز خودرو)

 9. انتقال سند به نام شركت بيمه نوين (سهامي عام)

**توجه: پس از گذشت 60 روز از تاريخ اعلام سرقت با ارائه مدارك فوق خسارت مورد مطالبه تسويه مي‌گردد.

مدارك لازم جهت دريافت خسارت سرقت درجاي قطعات در بيمه بدنه

 1. ارائه اصل گزارش كلانتري

2.  ارائه اصل و تصوير مدارك (بيمه‌نامه بدنه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي)

مدارك لازم جهت دريافت خسارت آتش‌سوزي، صاعقه، انفجاردر بيمه بدنه

 1. ارائه اصل گزارش كلانتري و آتش‌نشاني جهت تعيين علت تامه حادثه

 2. ارائه اصل مدارك بيمه‌گذار (بيمه‌نامه بدنه، گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي)

خسارت سرقت كلي

مراحل رسيدگي به پرونده:

الف: فرم اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار يا نماينده وي تكميل و در اسرع وقت بهمراه تصاوير مدراك ذيل جهت رسيدگي به مديريت بيمه‌هاي خودرو ارسال گردد:

 1. بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث

 2. كليه اسناد وسيله نقليه (كارت - سند و فاكتور فروش وسيله نقليه - شناسنامه مالكيت - بنچاق و ...)

 3. اوراق بازجويي و گزارش كلانتري

 4. نامه پليس آگاهي به اجرائيات و شماره‌گذاري (كلاسه آگاهي در آن منعكس باشد)

 5. كارت شناسائي بيمه‌گذار (شناسنامه، گواهينامه و يا كارت ملي)

 6. اخذ معرفينامه (در خصوص بيمه‌گذاران حقوقي)

 7. صورت‌جلسه اخذ كارت هوشمند سوخت (اصل كارت تا زمان تسويه در واحد پرداخت نگهداري شود.)
  توجه:

• تصاوير مدارك ارسالي بعنوان بدل در شعبه نگهداري شود.

• از شناره نمودن پرونده خسارت خودداري شود.

• در صورت كشف خودرو محل و تاريخ آن كتبا به مديريت بيمه‌هاي خودرو اعلام گردد.

ب: پس از گذشت 60 روز از تاريخ سرقت و عدم كشف خودرو، اصل مدارك ذيل جهت انتقال سند و تسويه خسارت اخذ و ارسال گردد:

 1. گواهي عدم خلافي از اجرائيات (گواهي عدم خلافي براي كليه خودروها به نام بيمه نوين الزامي و در مورد موتورسيكلت برگ عدم خلافي كفايت مي‌نمايد)

 2. بيمه نامه بدنه و شخص ثالث

 3. كليه اسناد وسيله نقليه (كارت - سند و فاكتور فروش وسيله نقليه - شناسنامه مالكيت - بنچاق و ...)

 4. مفاصا حساب شهرداري تا پايان سال جاري

 5. قبوض مالياتي خودروهاي عمومي (وانت، اتوبوس، ...) كه متعلق به شركت‌ها نباشند.

 6. سوئيچ (اصلي و يدك) بهمراه كد رمز خودروهاي رمزدار (206، سمند، زانتيا و ...)

 7. پانل راديو پخش (در صورت پانلدار بودن)

 8. اصل گواهي ابطال كارت سوخت هوشمند.

تبصره 1: در صورت عدم ارائه هر يك از موارد فوق، بيمه‌گذار علت آن را كتبا اعلام نمايد.

تبصره 2: اخذ گواهي عدم كشف صرفا از طريق مديريت بيمه‌هاي خودرو صورت مي‌پذيرد.

ج: انتقال سند مالكيت

 1. پس از وصول اسنادي توسط مديريت دفتر حقوقي به شعبه ارسال گرديده، هماهنگي لازم با بيمه‌گذار جهت انتقال سند به نام شركت بيمه نوين صورن پذيرد.
 2. كليه اسناد جديدالتحصيل به مديريت حقوقي ارسال گردد.

تبصره: انتقال اسناد وسائط نقليه دولتي صرفا توسط دفتر حقوقي و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي صورت مي‌پذيرد.

د: تحويل چك

 1. ارسال اصل فرم اعلام خسارت منضم به چك خسارت توسط مديريت بيمه‌هاي خودرو به واحد پرداخت خسارت

 2. تحويل چك خسارت به بيمه‌گذار يا وكيل قانوني وي توسط واحد پرداخت خسارت و اخذ رسيد در ذيل فرم اعلام خسارت

 3. نامه اعلام انتقال سند به پليس آگاهي تحويل و رسيد آن در ذيل تصوير همان نامه اخذ گردد.

 4. اصل فرم اعلام خسارت و رسيد پليس آگاهي به مديريت بيمه‌هاي خودرو عودت گردد.

تبصره: در صورتي كه اداره آگاهي در هر يك از مراحل پرونده از ارائه تصوير مدارك خودداري نمايد، مراتب طي نامه‌اي از دادسراي محل جهت دستور به پليس آگاهي و اخذ مدارك درخواست گردد.

 

بیمه شخص ثالث بیمه بدنه بیمه اتومبیل بیمه ارزان تخفیف بیمه اتومبیل بیمه ماشین بیمه خودرو بیمه شخص ثالث بیمه بدنه

 

 

آدرس بیمه نوین: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) - روبروی هتل سیمرغ - بانک اقتصاد نوین - نمایندگی فرناز عزیزی - سید مصطفی میراحمدی نمایندگی های بیمه نوین

تلفن: 66945066 – 66945080 - 66564965 شرکت بیمه نوین

همراه:09122388594 سایت بیمه نوین

فکس: 88709321 بیمه اقتصاد نوین

سامانه پیامک: 10009122388594 بیمه نوین

پست الکترونیک: info@eghtesadnovin.com

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست