بیمه نامه های آتش سوزی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دستاوردهاي مادي بشر از آغار زندگي شهرنشيني و خاصه پس از توسعه صنعت در معرض انواع خطرها و حوادث گوناگون قرار داشته و دارد. ترس از وقوع حوادثي مانند:

آتش‌سوزي، سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و از بين رفتن ثروت و اموالي كه حاصل يك عمر تلاش و كوشش انسان است در اثر وقوع اين خطرات عاملي است كه آرامش و آسايش او را سلب و زندگي وي را توام با نگراني و تشويش مي‌سازد. انسان امروز نيازمند پشتوانه‌اي مطمئن و هميشگي است تا بتواند با اثار زيان بار حوادث و بلايا مقابله كرده و خسارت‌هاي بوجود آمده را جبران نمايد.

موضوع بيمه آتش‌سوزي

موضوع بيمه آتش‌سوزي، تامين و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي مورد بيمه وارد مي‌شود. بنابراين در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي خسارت‌هاي مالي مورد تامين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني، اضافه كنيم كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزي كه مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه‌گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش‌سوزي يا بطور جداگانه از طريق بيمه‌نامه مسئوليت مدني مورد تامين بيمه‌گران قرار مي‌گيرند. از آنجا كه بيمه آتش‌سوزي يكي از رشته‌هاي بيمه اموال است اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق بيمه نيز در آن حاكم است.

اصطلاحات معمول در بيمه آتش‌سوزي

- بيمه‌گر: شركت بيمه (بيمه نوين)

- بيمه‌گذار: متقاضي خريد بيمه (مشتري) و كسي پرداخت حق بيمه را متعهد مي‌شود.

- مورد بيمه: منزل مسكوني، كارگاه و ...

- حريق: آتش سوزي

- حق بيمه : مبلغي که بيمه گذار براي خريد بيمه‌نامه مي پردازد.

- ذينفع: شخص حقيقي يا حقوقي که منافعي در سرمايه مورد بيمه دارد. بطور مثال بانکي که بابت محل مورد بيمه تسهيلات اعطا مي‌نمايد مي‌تواند ذينفع بيمه‌نامه قرار گيرد.

- ارزش بنا: قيمت ساخت (ساختمان) بدون ارزش ملك (ارزش اعياني)

- واحد مسكوني: محلي كه براي كار و حرفه استفاده نمي‌شود و صرفاً به منظور سكونت از آن استفاده مي‌شود.
- مراكز صنعتي: مراكزي كه در آن فعاليت صنعتي وتوليدي انجام مي‌شود مثل كارخانه اتومبيل سازي و كارگاه‌هاي توليدي

- مراكز غيرصنعتي: مراكزي كه در آن فعاليت غير توليدي انجام مي شود مثل فروشگاه‌ها و ...

- خطر يا پوشش اصلي: (آصا) شامل آتش‌سوزي، صاعقه وانفجار

- خطرات اضافي يا تبعي: در بيمه آتش‌سوزي علاوه بر خطرهاي ذكر شده خسارت ناشي از وقوع زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب درياها و رودخانه‌ها، طوفان، رانش زمين، سقوط بهمن، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از آب باران، ذوب برف، سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر، شكست شيشه، سرقت اموال و اثاثيه منزل و بسياري خطرهاي ديگر بيا درخواست بيمه‌گذار تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد كه به آن خطرات تبعي مي‌گويند.

 

انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه آتش‌سوزي

در بيمه آتش‌سوزي خطرات به 2 گروه بشرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند:

خطرات اصلي و خطرات تبعي كه در ابتدا به تعريف خطرات اصلي مي‌پردازيم.


خطرات اصلي

در بيمه آتش‌سوزي خطرات حريق، انفجار و صاعقه بطور همزمان بيمه مي شوند وامکان تفکيک ياحذف يکي از اين خطرات وجود ندارد.

آتش و آتش‌سوزي: آتش (حريق) عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با دما همراه باشد. به عبارت ديگر براي ايجاد آتش به 3 عنصر هوا (اكسيژن)، جسم سوختني و دما نياز است كه در اين حالت مثلث آتش تشكيل مي‌شود. چنانچه يكي از سه عنصر مذكور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت.
براي ايجاد آتش‌سوزي بايد از كانون اوليه خود خارج شود كه در اين حالت آن را آتش كنترل نشده (مهار نشده) گويند و در بيمه‌نامه آتش‌سوزي اين آتش قابل بيمه شدن است.

منظور از دما در تعريف فوق جرقه يا آتش زنه‌اي است كه باعث ايجاد آتش با شعله مي‌گردد كه اصطلاحاً flashpoint ناميده مي‌شود. بنابراين آتش‌سوزي عبارت است از آتشي كه از يك منبع حرارتي غيرقابل كنترل سرچشمه گرفته يا منبع حرارتي كنترل شده‌اي را ترك نمايد و داراي چنان حرارتي باشد كه گسترش و توسعه يابد.
انفجار: در بيمه آتش‌سوزي انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار است.

انفجار ممكن است بصورت هاي مختلف بروز كند ليكن همه آنها داراي خاصيت مشترك هستند بدين معني كه علت هر انفجار، انبساط مقدار زيادي گاز يا بخار است كه بر اثر فشار قوي يا توليد حرارت يا فعل و انفعالات شيميايي به مانع اطراف خود فشار آورده آن را مي‌تركاند . هر انفجاري در بيمه‌نامه آتش‌سوزي قابل بيمه شدن نيست از جمله انفجارهاي هسته‌اي ، مواد منفجره و ...

صاعقه: در بيمه آتش‌سوزي صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي دو ابر يا بين ابرو زمين كه بر اثر القاي دو بار مخالف بوجود مي‌آيد. منظور از خطر صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش‌سوزي ناشي از صاعقه نيست بلكه بيشتر منظور خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصلاحاً آن را صاعقه سرد مي‌نامند و بدون آتش‌سوزي، توليد مي‌شود مانند: گداخته شده، تركيدن، سوختن از رو.

صاعقه‌اي كه در نزديك موتور يا ماشين ديگري به سيم‌هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور يا ماشين منتقل مي‌كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاه‌ها مي‌گردد كه اينگونه خسارت از تعهد بيمه‌گر خارج است.

بطور خلاصه خسارتي كه در اثر حرارت مستقيم يا غيرمستقيم صاعقه يا در اثر نيروي آن توليد شوند خسارت مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب مي‌گردند ليكن خساراتي كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليدي شوند خسارات غيرمستقيم صاعقه بوده كه بيمه نمي‌شوند.


خطرات تبعي

زلزله و آتشفشان: در بيمه زلزله خسارت مستقيم وارد شده به مكان‌ها اعم از مسكوني، غير مسكوني و صنعتي همچنين اسباب و لوازم موجود در آنها در مقابل زلزله و يا آتشفشان بيمه مي‌شوند.

سيل و طغيان آب درياها و رودخانه‌ها: سيل، جريان ناگهاني آب‌هاي سطحي خارج از مسير طبيعي است كه به علت ريزش باران، برف، طغيان رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد مي‌شود.

طوفان و گردباد و تندباد: در بيمه طوفان خسارت‌هاي ناشي از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.سرعت باد هنگام طوفان حداقل 62 کيلومتر در ساعت مي باشد.

تركيدن لوله آب و فاضلاب: در اين بيمه خسارت‌هاي وارده به مورد بيمه (ساختمان، ابنيه و ...) و اموال و اثاثه موجود در آن كه ناشي از تركيدن لوله آب و فاضلاب باشد تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر: خسارت‌هاي ناشي از سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر يا اشياي ساقط شده از آنها (به استثناي بمب و يا مواد منفجره و ساير جنگ افزارها) حداكثر تا كل مبلغ بيمه شده تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
شكست شيشه: خسارت‌هاي ناشي از شكست شيشه‌هاي منصوب در ساختمان مورد بيمه در اثر حادثه و برخورد شي خارجي تحت پوشش قرار مي‌گيرد. اصولاً شيشه به دو صورت ميان تهي و مسطح ساخته مي‌شود شيشه‌هاي ميان تهي به شرط آنكه منصوب باشند تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

بيمه دزدي با شكست حرز: بيمه‌گر خسارت ناشي از فقدان يا خرابي اموال بيمه شده را كه در نتيجه دزدي با شكست حرز روي دهد حداكثر تا مبلغ بيمه شده جبران مي‌نمايد. موارد زير دزدي با شكست حرز محسوب مي‌گردد.

- بالا رفتن از ديوار محل استقرار اموال بيمه شده يا شكستن درب يا پنجره و يا خراب كردن ديوار و نظاير آن

- باز كردن در بوسيله كليد تقلبي و ساير آلات و ادواتي كه عادتاً براي باز كردن قفل بكار مي‌روند.

- ورود به محل و تهديد بيمه‌گذار و يا ساير اعضاي خانواده و خدمت‌گذار وي

سيل و طغيان آب: جريان ناگهاني و غيرقابل كنترل آبهاي سطحي خارج از مسير طبيعي كه بعلت ريزش باران، برف و طغيان آب رودخانه و يا شكستن سدها ايجاد مي‌شود را سيل گويند.

برخي استثنائات اين پوشش شامل موارد زير مي‌باشد:

1. خسارت وارده به خود لوله يا دستگاه‌هاي عامل خسارت

2. هزينه تعمير پشت بام

3. خسارت حاصله در جريان تعمير و يا ساختن مجدد ساختمان

ضايعات ناشي از ذوب برف وآب باران: دراين پوشش خسارات مستقيم ناشي ازذوب برف وآب باران به مورد بيمه که در نتيجه آب و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا گرفتگي لوله‌ها، لبريز شدن آبروها و يا ناودانها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد تحت پوشش قرار دارد.

سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر: خسارت‌هاي ناشي از سقوط هواپيما و هليكوپتر يا قطعات منفصله و ساقط شده از آنها (به استثناء مواد منفجره و بمب) وبا در نظر گرفتن فاصله محل مورد بيمه از فرودگاه تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

اعتصاب، شورش، آشوب، بلوا: خسارات احتمالي ناشي از شورش وبلوا در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي استثناء شده است ليکن اين امکان وجود دارد تا بموجب اين پوشش، خسارات مستقيم ناشي از اعتصاب، شورش، آشوب و بلوا كه باعث ضرروزيان اموال مورد بيمه شود را با در نظر گرفتن شرايط خاص تحت پوشش بيمه قرار داد.

هزينه پاكسازي: با توجه به اينكه در صورت محقق شدن يكي از خطرات تحت پوشش در بيمه‌نامه آتش‌سوزي، بيمه‌گذار جهت خروج و پاكسازي ضايعات ناشي از بروز خسارت از محل مورد بيمه متحمل هزينه خواهد شد امكان تحت پوشش قرار دادن اين هزينه با اين پوشش مقدور مي‌گردد. در اين صورت حداكثر سرمايه تحت پوشش 20 درصد ارزش مورد بيمه مي‌باشد.

برخورد جسم خارجي با مورد بيمه: اين پوشش با توجه به محل مورد بيمه و براي اماكني كه در مجاورت جاده و يا دامنه كوه يا پايين شيب تپه و... ارائه مي‌گردد.

خودسوزي: برخي مواد شيميايي خاصيت اكسيده شدن را تا حد زيادي دارا بوده واين خاصيت در تركيبات اشباع نشده وجود دارد .در صورتيكه يك ماده كربن دار خاصيت تركيب با اكسيژن راداشته وشدت تركيب آن جسم با اكسيژن و توليد حرارت شدت يابد، درجه سوخت آن جسم پايين آمده بطوريكه در بعضي شرايط درجه حرارت خودسوزي تا ميزان درجه حرارت محيط پايين مي‌آيد و عمل خودسوزي ويا حريق خودبه خود به وقوع مي‌پيوندد. در بيمه‌هاي آتش‌سوزي مي‌توان خطر خودسوزي را در شرايط خاص تحت پوشش بيمه قرار داد.

ترکيدگي ظروف تحت فشار: ظروف تحت فشار صنعتي عبارتند از ديگ بخار به مفهوم ماشين آلاتي كه بر اثر فعل وانفعالات ناشي از نيروي بخار ويا ساير عوامل نيروزا، بخار خشك جهت استفاده صنايع توليد مي‌نمايد و همچنين ظروفي كه به منظور نگهداري مواد يا گازهاي تحت فشار در صنعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (مانند بويلرها)
هدف از پوشش ظروف تحت فشار "صنعتي"، خسارت وارد به اين ظروف ناشي از انفجار آنها از درون مي‌باشد.


شرايط اظهارنامه‌اي (بيمه موجودي كالا بصورت شناور)

با توجه به اينكه موجودي داخل انبارها دائما در حال نوسان مي‌باشد و لزوم متناسب بودن حق بيمه پرداختي با ميزان موجودي كالا و تحت پوشش قرار گرفتن تمامي موجودي كالا در مدت اعتبار بيمه‌نامه اين امکان وجود دارد تا موجودي انبار بصورت شناور و با شرايط خاص بيمه گردد. چراکه در غير اينصورت و در صورت بروز خسارت احتمالي در زماني كه موجودي كالا بيش از ارزش بيمه شده در انبار موجود بوده است، خسارت بطور كامل جبران نخواهد شد.

انواع بيمه آتش‌سوزي

بطور كلي اماكن و مراكزي كه در بيمه آتش‌سوزي تحت پوشش قرار مي‌گيرند به 3 بخش تقسيم مي‌شوند:

- واحدهاي مسكوني

- واحدهاي صنعتي

- واحدهاي غيرصنعتي و انبارها


بيمه‌نامه آتش‌سوزي منازل

در اين بيمه‌نامه بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسكوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.


بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي واحدهاي صنعتی

مراكز صنعتي شامل تمامي كارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي‌شود.

ساختمان تأسيسات ماشين‌آلات مواد اوليه موجود و محتويات هر يك از مراكز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين كليه خطرهاي اضافي ذكر شده نزد بيمه نوين به قيمت روز بيمه نمود.

بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي واحدهاي غيرصنعتي

سرمايه ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات منصوبه، ارزش دکوراسيون واثاثه اداري، و موجودي‌هاي کالا در اين بيمه‌نامه تحت پوشش قرار مي‌گيرند. واحدهاي تجاري، اداري، مجموعه‌هاي رفاهي، آموزشي، خدماتي، وانبارها از جمله مراکزي هستند که در اين طبقه قرار مي‌گيرند. بنابراين طيف وسيعي از مشاغل واصناف در ابن گروه قرار دارند. نرخ بيمه‌نامه آتش‌سوزي براي هريک از مشاغل زيرگروه (غير صنعتي) مستقيما با ماهيت ريسک و شدت و تواتر ريسک حريق در آن شغل وشرايط محيطي وايمني محل مورد بيمه مرتبط است و طبيعي است که واحدهايي که از شرايط ايمني بهتري نسبت به سايرين برخوردارند حق بيمه کمتري براي زير پوشش قرار دادن اموال خود پرداخت نمايند.


طرح‌هاي ويژه

علاوه بر طبقه‌بندي ياد شده (مسکوني. صنعتي وغيرصنعتي) شرکت بيمه نوين طرح‌هاي خاصي را براي گروه‌هاي هدف معين، طراحي وبه اجرا درآورده است که ذيلا به معرفي آنها مي‌پردازيم:

كارت بيمه گردشگري

کارت گردشگري، بيمه‌نامه جامعي است که هنگام سفر پيشنهاد مي‌شود و مي‌تواند با پوشش‌هاي متنوع خود فراغ بال بيمه‌گذاران محترم را در سفر فراهم سازد. بموجب اين بيمه‌نامه و با پرداخت حق بيمه‌اي اندك، در طول مدت مسافرت، بيمه‌گذار و خانواده وي و همچنين اثاثه و ساختمان منزل مسكوني وي براي مدت 15 روز در برابر سرقت و ساير خطرات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. ارگان‌ها، هتل‌ها، و موسسات گردشگري مي‌توانند با تماس با بيمه نوين از شرايط استثنايي اين بيمه‌نامه استفاده نمايند.

حق بيمه اين بيمه‌نامه حدود 58.000 ريال مي‌باشد و که نسبت به نوع پوشش‌هاي ارائه شده مبلغ اندکي است.

طرح جامع منازل مسكوني

اين بيمه‌نامه بصورت دفترچه‌اي بوده و پوشش‌هاي فوق‌العاده متنوعي از جمله آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار، زلزله، حوادث داخل منزل و مسئوليت در قبال همسايگان مجاور (ناشي از بروز خطرات تحت پوشش) و هزينه اقامت در محل جديد، تا هنگام تعمير منزل مسكوني، با حق بيمه‌اي اندك در آن ارائه شده است.

اين دفترچه بيمه در قالب 3 طرح با پوشش‌هاي متنوع و با حق بيمه 124000 ريال و 248000 ريال و 372000 ريال به عموم هموطنان عرضه مي‌شود. که بيمه‌گذاران محترم مي‌توانند يکي از طرح‌هاي 3 گانه را انتخاب نمايند.

رديف

شرح سرمايه مورد بيمه

طرح الف

طرح ب

طرح ج

سرمايه مورد بيمه

سرمايه مورد بيمه

سرمايه مورد بيمه

1

ارزش اعياني ساختمان و تاسيسات

100.000.000

200.000.000

300.000.000

2

ارزش اثاثه منزل

50.000.000

100.000.000

150.000.000

3

هزينه پزشکي براي بيمه‌گذار، همسر و فرزندان وي

2.000.000

4.000.000

6.000.000

4

فوت و نقص عضو بيمه‌گذار، همسر و فرزندان وي

20.000.000

40.000.000

60.000.000

5

هزينه اسکان موقت خانواده بيمه‌گذار ناشي از وقوع خطرات تحت پوشش

5.000.000

10.000.000

15.000.000

6

مسئوليت بيمه‌گذار در قبال خسارات مالي وارده به اشخاص ثالث

10.000.000

20.000.000

30.000.000

جمع کل حق بيمه هر طرح

124.000

248.000

372.000

طرح ويژه بيمه اصناف با حق بيمه مخفف

بيمه اصناف بيمه نوين به نوعي طراحي شده است که مي‌تواند دغدغه‌ خاطر صاحبان اکثر مشاغل آزاد، صاحبان فروشگاه‌ها و مغازه‌هاي با سرمايه اندک را، از نظر حفظ سرمايه‌هاي مادي ايشان كاهش دهد.

مهم‌ترين وي‍‍ژگي‌هاي طرح ويژه بيمه اصناف

• کاهش زمان صدور و تحويل فوري بيمه‌نامه بدون تشريفات اداري و به صورت دفترچه‌اي

• امكان انتخاب مبلغ سرمايه و حق بيمه با توجه به 4 طرح ارائه‌ شده در بيمه‌نامه

• خريد بيمه‌نامه با پايين‌ترين قيمت و برخورداري از تخفيف ويژه در حق بيمه

• امكان زير پوشش قرار دادن ساختمان و سرمايه کالاي بيمه‌گذار بطور همزمان

• زير پوشش قرار دادن حدود 200 نوع فعاليت شغلي گوناگون

اين بيمه‌نامه براي مشاغل با سرمايه حداکثر 300.000.000 ريال طراحي گرديده و جدول سرمايه آن به صورت زير است:

جدول تعهدات و سرمايه ارقام به (ريال)

رديف

سرمايه مورد بيمه

طرح 1

طرح 2

طرح 3

1

ارزش اعياني ساختمان

50.000.000

70.000.000

100.000.000

2

موجودي کالا

100.000.000

130.000.000

150.000.000

جمع کل سرمايه

150.000.000

200.000.000

250.000.000


اين بيمه‌نامه خسارات احتمالي ناشي از وقوع خطرات آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار را به مورد بيمه تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و همچنين براي جلوگيري از تضييع حقوق بيمه‌گذاران، پيشنهاد مي‌شود تعهدات بيمه‌نامه با توجه به سرمايه واقعي در محل مورد بيمه انتخاب شود. در صورتيکه سرمايه مورد بيمه شما بيش از مبلغ 300.000.000 ريال است پيشنهاد مي‌شود از طرح اصناف استفاده ننموده واقدام به خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي با سرمايه واقعي نماييد.


شرايط خطرهاي اضافي بيمه آتش‌سوزي

 • شرايط بيمه زلزله
 • شرايط بيمه سيل
 • شرايط بيمه شكست شيشه
 • شرايط بيمه تريكدگي لوله آب
 • شرايط بيمه طوفان
 • شرايط بيمه دزدي با شكست حرز
 • شرايط بيمه ضايعات آب و برف و باران
 • شرايط بيمه سقوط هواپيما و هلي‌كوپتر

 

چند توصيه مهم

بيمه‌گذار گرامي ...

 1. پيشنهاد مي‌شود با تكميل فرم پيشنهاد بيمه آتش‌سوزي و پرداخت حق بيمه متعلقه سرمايه سال‌ها تلاش و زحمت شبانه‌روزي خود را در منزل يا محل كار خود، تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي شركت بيمه نوين درآوريد.

 2. فراموش نکنيد هنگام خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي، سرمايه واموال خود را با قيمت روز و قيمت واقعي آنها تحت پوشش قرار دهيد تا درصورت بروز خسارت احتمالي، بعلت کم بيمه شدگي سرمايه ناچار به تقبل قسمتي از خسارت نشويد.

 3. اگرچه بيمه‌نامه آتش‌سوزي در هنگام بروز خسارت سرمايه از دست رفته شما را جبران مي‌کند، اما فراموش نکنيم: زيان ناشي از توقف کسب وکار و زحمت بازسازي و تعميرات هزينه زيادي را به زيان ديده وارد خواهد ساخت. پس در کنار خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي از رعايت دقيق نکات ايمني در محل فعاليت خود غافل نشويد

 4. آگاهي از مفاد قراردادي که بعنوان بيمه‌نامه خريداري مي‌نماييد، موجب خواهد شد تا حقوق و وظايف خود و شرکت بيمه‌گر را بهتر بشناسيد. لذا پيشنهاد مي‌شود شرايط عمومي و خصوصي هر بيمه‌نامه‌اي که خريداري مي‌نماييد را بدقت مطالعه فرماييد

بیمه آتش سوزی

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 4 تیر 1393 ، 05:42
 

 

آدرس بیمه نوین: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) - روبروی هتل سیمرغ - بانک اقتصاد نوین - نمایندگی فرناز عزیزی - سید مصطفی میراحمدی نمایندگی های بیمه نوین

تلفن: 66945066 – 66945080 - 66564965 شرکت بیمه نوین

همراه:09122388594 سایت بیمه نوین

فکس: 88709321 بیمه اقتصاد نوین

سامانه پیامک: 10009122388594 بیمه نوین

پست الکترونیک: info@eghtesadnovin.com

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست